Go to the top

Regulamin kursów

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez firmę KURSY ORTODONTYCZNE VIRIDI LINEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-993), przy ul. Pasymska 7A/7, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Organizator informuje, iż do wzajemnych zobowiązań stron nie mają zastosowania przepisy regulujące ochronę praw konsumenta, gdyż kursy są kierowane do osób zawodowo związanych z tematyką kursów.
 3. Regulamin zawiera:
  a) sposób organizacji i tryb kształcenia
  b) zasady i tryb naboru uczestników
  c) prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
  d) wysokość opłat za udział w kształceniu
  e) postanowienia końcowe

II Sposób, tryb i miejsce kształcenia

 1. Firma KURSY ORTODONTYCZNE VIRIDI LINEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Okręgowa Radę Lekarską w Warszawie pod nr 68-000381-002-0003.
 2. Forma i warunki kształcenia, program kursu oraz regulamin zostały sprawdzone i potwierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
 3. Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie kursu teoretycznego z możliwością zajęć praktycznych.
 4. Bazę szkoleniową stanowi przystosowana do charakteru kursu, wynajęta na czas szkolenia sala konferencyjna. Siedziba Organizatora nie stanowi centrum szkoleniowego.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca kursu, ze względu na warunki niezależne od Organizatora, o czym uczestnicy kursu zostaną niezwłocznie poinformowani.
 6. Ze szczegółowym programem kursu można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kursy-ortodontyczne.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji programu kursu w zależności od sugestii wykładowców, wielkości grupy i innych czynników.

III Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Możliwość rejestracji i zgłoszenia chęci udziału w kursie – telefonicznie, drogą mailową lub sms.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rejestracja w bazie danych prowadzonej przez Organizatora. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty za kurs na konto Organizatora w terminach i wysokościach przewidzianych w informacji podawanej przez Organizatora lub wcześniej ustalonych indywidualnie z Organizatorem. Rezygnacja z kursu możliwa jest zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie V Regulaminu (Opłaty za udział w kształceniu).
 3. Zapis uczestnika na kurs jest każdorazowo potwierdzany drogą mailową na podany wcześniej adres.
 4. Liczba Uczestników kursu jest ograniczona.
 5. O kolejności zapisu decyduje data dokonania opłaty kursowej.
 6. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu kursu oraz fakturę VAT(ZW) wystawioną na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika.
 7. W przypadku dużego zainteresowania, przekraczającego warunki organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Kolejne osoby z listy rezerwowej będą informowane przez Organizatora o ewentualnych zwolnionych miejscach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich uczestników.
 9. W przypadku odwołania kursu, płatność przekazana na konto Organizatora, zostanie zwrócona Uczestnikowi.
 10. W przypadku odwołania kursu Organizator nie ponosi kosztów noclegu bądź dokonanej przez Uczestnika rezerwacji hotelu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu szkolenia.

IV Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

 1. Kurs podlega akceptacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie IV 1 za udział w kursie każdy Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne.
 3. Uczestnicy kursu otrzymają po jego zakończeniu pisemne zaświadczenie o uczestnictwie i otrzymanych punktach edukacyjnych.
 4. Na zaświadczeniu zostaną zawarte następujące informacje:
  1. Imię nazwisko uczestnika
  2. NPWZ uczestnika
  3. tytuł kursu
  4. data i miejsce kursu
  5. imię nazwisko Kierownika Naukowego
  6. podpis Kierownika Naukowego
  7. nazwę organizatora
  8. podpis organizatora
  9. informację o akredytacji organizatora i kursu
 5. Nagrywanie video podczas kursu jest zabronione. Wykonywanie zdjęć fotograficznych bez zgody wykładowcy/wykładowców jest zabronione.
 6. Wizerunki pacjentów prezentowane w materiałach wykładowych są chronione prawem, bez wyraźnej zgody wykładowcy wykonywanie zdjęć jest zabronione.

V Opłaty za udział w kształceniu

 1. Kwota opłaty za kurs podana jest na stronie Organizatora.
 2. Opłata może zostać obniżona zgodnie z promocją przekazaną w materiałach informacyjnych oraz na stronie kursy-ortodontyczne.pl
 3. Opłata może być uiszczona jednorazowo w całości lub w ratach według harmonogramu podanego przez Organizatora.
 4. Ustaloną przez Organizatora opłatę należy wpłacić na konto firmowe tj. mBank S.A. Nr rachunku: 09-11401010-0000544020001001
 5. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestnika.
 6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursów na następujących zasadach:
  1. Dla kursów teoretycznych:
   a) Powyżej 30 dni przed kursem Firma KURSY ORTODONTYCZNE VIRIDI LINEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zwraca pełną wpłatę dokonaną na konto Organizatora.
  2. Dla kursów praktycznych:
   a) W terminie poniżej 60 dni ze względów organizacyjnych brak jest możliwości rezygnacji, a wniesiona opłata nie jest zwracana
 7. W przypadku braku rezygnacji w formie pisemnej z kursu (mail/sms) Uczestnik zobowiązany jest uiścić pełną opłatę nawet mimo nieprzybycia na kurs.
 8. Potwierdzenie udziału w kursie równoznaczne jest z koniecznością opłaty za kurs, nawet mimo nieprzybycia na kurs.
 9. Zarejestrowany Uczestnik może przekazać swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, ale tylko przed rozpoczęciem kursu.
 10. Każdy uczestnik zapisujący się na kurs praktyczny, który jest podzielony na części, zobowiązuje się do uczestnictwa i opłaty za każdą z nich zgodnie z harmonogramem. Opłata i udział w pierwszej części, jest jednocześnie deklaracją uczestnictwa i opłaty za każdą następną część – dotyczy warsztatów.
 11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach kursu. Obecność na zajęciach potwierdzana będzie podpisem na liście obecności. Brak obecności na którymkolwiek ze spotkań, również z przyczyn wyższych nie zwalnia uczestnika z obowiązku opłaty za kurs w pełnej kwocie.

VI Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można się zapoznać w siedzibie Organizatora lub na stronie kursy-ortodontyczne.pl. Uczestnicy będą informowani o ewentualnych zmianach Regulaminu.
 2. Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora, Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji kursu, otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych oraz publikację zdjęć na stronach Organizatora wykonanych podczas kursu.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 4. Rejestrując się na kurs, Uczestnik deklaruje znajomość Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.